Иван Цветков
Главен юрисконсулт
Адвокатско дружество
"Тодоров и партньори"
Практика
Административно право
Юридически лица с нестопанска цел
Спортно право

Професионален опит от 2008 г.
-Общински съветник, Тетевен;
-Президент на клуб "Тетевен Волей";
-Юрисконсулт в "Развитие" КДА;
-Юрисконсулт в "Транс Маш Инженеринг" АД;
-Служител в отдел "Специализирана администрация" на Административен Съд София.
Юридическо образование
-Следдипломна квалификация по европейско право  - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, България;
-Магистър по Право  - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий, Юридически факултет България.
Правоспособност
-Юридическа правоспособност за България;
-Медиатор.
©
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
itzvetkov@todorov-law.com